استاندار کردستان:
ستاداجرایی‌فرمان‌امام900واحد‌مسکن‌در‌سنندج‌می‌سازد

بە گزارش تابناک کردستان و به نقل از پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه‌ای که با حضور علی نیکزاد، مدیرعامل شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی برگزارشد، اظهار کرد: طبق توافق انجام شده میان وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(رە) در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن ارزان قیمت برای افراد فاقد مسکن ۹۰۰ واحد مسکونی در سنندج ساختە خواهد شد.

وی با بیان اینکە طبق همین توافق قرار شدە تا هزار واحد دیگر در شهرستان‌های استان احداث شود، گفت: زمین این واحدهای مسکونی توسط ستاد اجرایی تامین می‌شود.

استاندار کردستان تصریح کرد: بە ازای هر واحد مسکونی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با بازپرداخت ۱۰ سالە اختصاص خواهد یافت.

وی این اقدام را هدیە مقام معظم رهبری بە مردم استان دانست و گفت: طبق زمانبندی انجام شدە ۹۰۰ واحد توافق شدە در سنندج باید کمتر از دو سال بە اتمام برسد.