«تقوائیان»رئیس‌شورای‌هماهنگی‌جبهه‌اصلاحات‌شد

به گزارش تابناک کردستان، عزت‌الله تقواییان دبیرکل مجمع دانش‌آموختگان ایران، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شد و آخرین جلسه این شورا به ریاست وی برگزار شد.

 

انتخاب دبیر و اعضای کمیته های تخصصی سیاسی استان‌ها و پشتیبانی و هماهنگی جبهه اصلاحات از جمله دستور کار این شورا بوده است.

 

ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هر سه ماه یک بار تغییر می‌کند.

 

تابناک