فیلم/خبر20:30ازدستورویژه‌آیت‌الله‌رئیسی‌درباره‌کردستان
{$sepehr_media_519275_540_400}