جشن ازدواج ۱۲۲ زوج دانشجو‎ در کردستان

عکس: سیدمصلح پیرخضرانیان