فوتونیوز/نگاهی‌به‌دوانتصاب‌مدیریتی‌درکردستان

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف            مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

فوتونیوز/نگاهی‌به‌دوانتصاب‌مدیریتی‌درکردستان