فوتونیوز/نظرنماینده‌سنندج‌درباره‌گرانی‌درکردستان

فوتونیوز/نظر نماینده سنندج درباره تورم در کردستان