عکس/آشفته‌بازار‌ اطلاع‌رسانی‌ در ‌کردستان

اینکه به جای انجام وظایفی که در حوزه اطلاع‌رسانی بر عهده دارید به چه مشغول هستید به خودتان و رسانه‌تان مربوط است! 

اینکه آنهایی که باید بر عملکرد رسانه‌ها در کردستان نظارت کنند و نمی‌کنند هم، به خودشان مربوط است! 

اما؛ بهتر نبود قبل از نوشتن خبر اخیر و انتشار آن، حداقل از کسی که در نماز جمعه شرکت کرده سؤال می‌کردید، نماز جمعه امروز سنندج به امامت چه کسی اقامه شد؟  

عکس/آشفته‌بازار‌ اطلاع‌رسانی‌ در ‌کردستان

 

عکس/آشفته‌بازار‌ اطلاع‌رسانی‌ در ‌کردستان

 

عکس/آشفته‌بازار‌ اطلاع‌رسانی‌ در ‌کردستان

 

عکس/آشفته‌بازار‌ اطلاع‌رسانی‌ در ‌کردستان