فوتونیوز/گفت‌وشنوددرباب‌فرمایش‌فرماندارسنندج

گفت: فرماندار سنندج از برخورد قاطع با استفاده‌‌کنندگان از خودروهای دولتی در ساعت غیراداری خبر داده است

گفتم: دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ را ولی/من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم

 

فوتونیوز/گفت‌وگو در باب فرمایش فرماندار سنندج