فوتونیوز/انتقاد«مرادنیا»‌از«ناله‌سردادن»‌هادرکردستان

فوتونیوز/انتقاد«مرادنیا»‌از«ناله‌سردادن»‌هادرکردستان