فوتونیوز/مشکل‌کردستان‌ازدیدگاه‌نماینده‌ولی‌فقیه

فوتونیوز/مشکل‌اساسی‌درکردستان‌ازدیدگاه‌نماینده‌ولی‌فقیه