از کهگیلویه و بویراحمد تا پارک جنگلی آبیدر سنندج با ماشین دولتی؟
عکس/خودرو‌خدمت‌استفاده‌اختصاصی‌ممنوع!

عکس/خودرو‌خدمت‌استفاده‌اختصاصی‌ممنوع!