فتوطنز/رابطه بسیار خوب وزرا با رئیس‌جمهور

فتوطنز/رابطه بسیار خوب وزرا با رئیس‌جمهور