«ملک»مدیرکل‌اموراقتصادی‌ودارایی‌کردستان‌شد

به گزارش تابناک کردستان، محمدعظیم ملک در مراسمی به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان معرفی شد.

در این مراسم از حسین دهقانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تقدیر شد.